Bashkia e Shkodres i ka kthyer pergjigje ne rruge zyrtare, biznesmenit Almiro Gurakuqi ne lidhje me akuzat qe ai ka hedhur per ankandin e Vllaznise.

Ne shkresen e bere publike nga Bashkia e Shkodres, jane te parashtruara te gjitha shkeljet qe ai ka bere gjate procesit te ankandit nderkohe qe jane te parashtruara edhe pikat qe jane dashur te jene pjese e ankandit te Vllanise.

Ne dokumentin qe mban firmen e Voltana Ademit, shkruhet : Ne lidhje me kerkesen per anullimin e procedures se ankandit ne kete faze Autoritetit Shites, BAshkise Shkoder kjo kerkese rezulton e pabazuar ne lidh dhe prova e pa argumentuar nga ana juaj.

Ju nuk keni paraqitur qofte edhe nje shkelje ligjore nga ato qe perbejne shkak ligjor per anullimin e procedures pervec faktit qe objekti ofertues pranon me dijeni dhe ndergjegje te plote mangesite ne dokumentacionin dhe permbushjen e kritereve ligjore.

Ankesa e paraqitur nga bashkimi I operatoreve ekonomike Almiro Gurakuqi person fizik dhe Carpathia Shpk nuk qendron dhe ne keto kushte nuk merret parasysh citohet ne dokumentin prej 9 faqesh qe Bashkia e Shkodres i derguar biznesmenit Almiro Gurakuqi I cili ishte nje prej kandidateve per te privatizuar KF Vllaznia.

pergjegje_ankeses_se_almiro_grurakuqi_3899