Shpresat per nje mbyllje te shpejte te procesit te privatizimit te Vllaznise jane shuar perfundimisht. Kjo sepse Komisioni i Prokurimit Publik i ka dhene te drejte ankeses se subjektit “Colosseo Construction”.

Per rrjedhoje ai ka urdheruar pezullimin e procedures se ankandit dhe moskryerjen e asnje veprirni nga autoriteti kontraktor deri ne shqyrtimin e ankeses dhe marrjen e vendimit perfundimtar.

Vendimi eshte marre ne mbledhjen e dates 9 mars te ketij Komsioni me numer protokolli 392/2 ky Komision e konsideron ankesen e ketij subjekti te bazuar ne ligj dhe si rrjedhoje ia ka kaluar per shqyrtim kete ankese.

Nderkohe, autoriteti shites, pra Bashkia Shkoder, duhet te dergoje menjehere prane Komisionit te Prokurimit Publik informacion te hollesishem mbi proceduren e ankandit, fazen ne te cilen ndodhet kjo procedure dhe dokumenta te tjera shoqeruese.

Ky informacion duhet t’i dergohet ketij Komisioni brenda 5 ditesh. Per rrjedhoje Bashkia Shkoder pritet qe neser te dergoje dokumentacionin e kerkuar i cili do te merret ne shqyrtim prej tij por kjo procedure pritet te zgjase edhe njefare kohe. Me poshte keni edhe vendimin e Komisionit te Prokurimit Publik:

VENDIMI I KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK