Procesi i privatizimit te KF Vllaznia sh.a ka mbetur ne vendnumero sepse Komisioni i Prokurimit Publik qe kishte vendosur pezullimin e ketij procesi, ende nuk i ka kthyer pergjigje Bashkise Shkoder ne lidhje me rregullsine e ketij procesi. Per kete arsye, kjo e fundit diten e sotme i ka bere nje kerkese zyrtare per heqjen e ketij pezullimi.

Me ane te shkreses me numer protokolli 4228/2 date 6 prill 2021, Bashkia Shkoder i ka kerkuar Komisionit te Prokurimit Publik konkretisht:

“Marrjen e vendimit perfundimtar, heqjen e pezullimit dhe lejimin e autoritetit shites Bashkia Shkoder per vijimin e procedures se ankandit publik me objekt: “Shitje me ankand te aksioneve te Klubit te Futbollit Vllaznia”, sh.a ne masen 100%”.

Nje kerkese te tille autoriteti shites- Bashkia Shkoder e ka bazuar mbi faktin se afati i kthimit te pergjigjes nga ky Komision ka kaluar prej ditesh dhe ai nuk ka reguar ndonese ne baze te ligjit duhej ta kishte bere kete gje jo me vone se 20 dite nga momenti i kerkeses me shkrim.

Bashkia Shkoder ne shkresen e saj i ka bere te ditur kete Komisioni se vijimi i pezullimit te procedures se ankandit publik demton interesin publik dhe autoritetin shites pasi do kete nje tejzgjatje te procesit te ankandit dhe ne kete menyre do te rrezikohet veprimtaria sportive e ekipit ne kompeticionet europiane, duke sjelle nje dern kolosal financiar, si dhe do te derntohet serizisht procesi i privatizimit te klubit.

Per te gjitha keto arsye, ajo ka kerkuar heqjen e pezullimit te procedures dhe lejimin e ketij procesi per shitjen e aksioneve te KF Vllaznia sh.a./SHKODRA-SPORT.COM/