Sot ka nisur faza e dytë e ankandit për privatizimin e Vllaznisë. Në ambjentet e Këshillit Bashkiak është duke u zhvilluar ankandi ku të pranishëm janë vetëm anëtarët e njësisë së Ankandit dhe tre subjektet që kanë paraqitur dokumentacionin përkatës për pjesëmarrjen në ankandin e Privatizimit të klubit të futbollit të Vllaznisë. Sot njësia e Ankandit do të përzgjedhë subjektet e kualifikuara.

Pak minuta me pare, Bashkia Shkoder ka dale edhe me komunikaten ne lidhje me ate se çfare ka ndpdhur ne mbledhjene sotme ku shkruhet:

“Sot me datë 19/05/2021 në bashkinë Shkodër Njësia e Ankandit ,e ngritur me urdhërin e titullarit të Bashkisë Shkodër nr.54, datë 22.01.2021 “Për krijimin e njësisë së ankandit me objekt:“Shitje me ankand aksionet e klubit të futbollit “Vllaznia” sh.a në masen 100%”,

pasi ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë dokumentacionin e subjekteve ofertues me kujdes, në përputhje me
• përcaktimet ligjore të ligjit nr.9874, datë 14.02.2008 “Për ankandin Publik”, të ndryshuar, dhe VKM 1719, datë 17.12.2008 ” Për miratimin e rregullave të ankandit publik”, të ndryshuar,

• sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e ankandit,

• sipas dokumenteve standarte të ankandit,

• dhe dokumentacionit në dosjen e ofertave përkatëse,

ka njoftuar me shkrim secilin subjekt ofertues mbi vlerësimin e dokumentacionit teknik përkatës.

Pas përfundimit të afateve ligjore të ankimimit/rishikimit administrativ, subjektet e kualifikuara do të njoftohen me shkrim dhe nepërmjet adresës elektronike nga Autoritei Shitës bashkia Shkodër, për datën dhe vendin e zhvillimit të proçedurës vijuese të ankandit.