hysen vejuka-100

shpetim duro-100c
zef gjonii-100