Alban Xhaferi ka publikuar letren e drejtuar Bashkise Shkoder dhe Keshillit Bashkiak per te shfaqur interesin per marrjen e klubit te futbollit Vllaznia. Kete leter mund ta lexoni me poshte:

Drejtuar: Znj.Voltana Ademi, Kryetare e Bashk.ise Shkoder Znj.Brisela Kadija, Kryetare e Keshillit Bashkiak Shkoder

Lenda:Shprehje interesi per drejtirnin dhe menaxhirnin e Klubit te Futbollit Vllaznia,

E nderuar zj.Ademi, E nderuar zj.Kadija,

Ne cilesine e perfaqesuesit zyrtar te disa shoqerive tregtare me qender ne Shkoder, te cilat ofrojne produkte dhe sherbime ekskluzivc te kompanive me te famshme boterore per tregun e Ballkanit po intesifikojme perpjekjet per te zgjeruar aktivitetin ne fushen e sportit kryesisht ne qytetin e Shkodres.

Ne keto kushte, ne cilesine e Presidentit te Shoqates se basketbollit Vllaznia dhe ne partneritet te suksesshem me pushtetin lokal kemi arritur brenda nje kohe mjaft te shkurter te krijojm nje model te zhvillimit te disiplines sportive te basketbollit me nje perfaqesim dinjitoz ne kompeticiome kombetare dhe nderkombetare duke e transformuar njekohesisht basketbollin ne nje shfaqje te bukur dhe emocionuese sportive por edhe ne nje vitrine te reklamimit te biznesit lokal ne Shqiperi dhe ne Ballkan.

Prej disa vitesh, ndjekim me vemendje ecurine dhe strategjine e hartuar nga Bashkia Shkoder per zhvillimin e sportit te futbollit. Sipas etapave eshte percaktuar qartesisht orientimi drejt privatizimit. Me perfundimin e pesit te vleresimit te aseteve te Klubit te Futbollit Vllaznia ne vitin 2017 mbetemi te paqarte ne lidhje me ecurine e proesit te shitjes se aksioneve te shoqerise Klubi i Futbollit Vllaznia Sh.A.

Persa mesiper me ane te kesaj letrc publikc dhe ne transparence te plote me sportdashesit shkodrane, te cilet kane shfaqur nje mbeshtetje te jashtzakonshem, shprehim interesin tone te drejperdrejte per drejtimin dhe menaxhimin e Shoqerise Aksionere “Klubi i futbollit Vllaznia” nepermjet zoterimit te aksioneve apo çdo forme tjeter ligjore sipas marreveshjes.

Interesimi yne eshte shprehur publikisht, si dhe eshte bere i qarte gjate takimeve dhe bisedave te zhvilluara dhe ne menyre me konkrete dhe te detajuar ne takimin e dates 03 Qershor 2020.

K!!rkesa jone vjen pas konsultimeve te vazhdueshme qe kemi zhvilluar me:

a) Tifozerine e zjarrte kuqeblu

b) Grupeve te interesit (biznesmen, mjeshtra sporti, trainere, menaxhere, lojtare etj)

c) Presidentin e Federates se Futbollir Z.Armando Duka.

Nga diskutimet e hapura, kemi arritur ne konkluzion qe shoqeria “Klubi i Futbollit Vllaznia” nuk ka permbushur:

a) Parametrat kryesor financiar {Shoqeria rezulton ne menyre sistematike me humbje, vlefta e borxheve ndaj te treteve ka arritur ne shifra te frikshme!)

b) Objektivat sportiv (Ekipi i futbollit ne nje rast ka rene nga kategoria ndersa ne menyre sistematike nuk arrin te luaj ne kompeticionet evropiane per me teper mbetet ekip kandidat per te rene nga kategoria etj)

c) Pritshmerine publike (ndeshjet e zhvilluara ndiqen çdo sezon e me teper nga nje numer i reduktuar sportdashi!sish)

d) lmazhi dhe emri i mire i ketij klubi te madh ne Shqiperi dhe me gjerr çdo vit e mi! teper eshte duke u perkeqesuar çka shkakton ne menyre te ndjeshme veshtiresi ne ndertimin e politikave tregtare dhe zhvlefti!son vlefti!n e klubit.

Persa me siper, ne kushtet kur ambicjet dhe polikat tona tregtare, ne qender te vemendjes kane zhvillimin e sportit per ta kthyer ate ne nje sipermarrje nga e cila perfitojne te gjithe palet, publikisht dhe ne menyre serioze Ju shprehim angazhimin ton!! qe:

1) Brenda nje periudhe tre vjei;;are, ekipi ifutbollit Vllaznia do ti! jeti! nji! ekip kompetitiv ne kampionatin kambetare duke bere te mundur perfaqesimin ne kompeticionet evropiane.

2) Brenda nje periudhe 5-vjeçare, rindertojme Akademinie Sportive Vllaznia duke krijuar kushtet dhe mundesite qe prurjet e saj, te perfaqesojne denjesisht Vllaznini! si dhe krijimin e mundi!sive per tu aktivizuar ni! ekipe tjera brenda dhejashti! vendit ni!permjet transferimit ti! ti! drejtave ti!proni!sisi! ni! ktmbim ti! “itjes si! ti! ardhurave ti! klubit.

3) Zhvillimin e politikave ti! marketingut ti! cilat do ti! mundi!sojn bashkpunimin me biznese lokale, kombi!tare dhe ndi!rkambi!tare duke “itur ndjeshi!m ti! ardhurat ni! drejtim ti! Klubit ti! Futbollit Vllaznia sh.a.

4) Zhvillimin e politikave per afrimin e sportdashi!sve ni! stadium duke ofruar mundi!si dhe aktivitete ti! cilat transformojn ndeshjet e futbollit ni! shfaqje sportive qt rrisin jo veti!m interesinpor edhe masivizimin e sportit si dhe ti! ardhurat e klubit

 

Pl!rsa mi!sipi!r, ti! shprehura nl! ml!nyrl! ti! perbledhur ne prezantimin e planit ton!! ti! pi!rgjithsh!!m per transfonnin e shoql!rise Klubit i Futbollit Vllaznia ne nje sipl!nnarrje sportive te suksesshme. Drejtimi dhe menaxhimi nga ana e jonl! sjell pi!r Bashkini! Shkod!!r shurn!! avantazhe ku me kryesori i!sht!! ai i lehti!simit ti! buxhctit ti! taksapagucsvc shkodrani! dhc nga ana tjcti!r rivitalizimin ejcU!s sportive dhe kulturore ti! njl! qytcti qi!jeton me sportin!

Duke shpresuar nl! mirkuptimin dhc vullnctin ruaj per arritjen e qellimit tone U!p!!rbashket ne jemi ti! hapur per ti! diskuruar detaje ti! ml!tcjshmc ti! cilat bi!jnl! ti! mundur ki!tl! bashkpunim ni! mi!nyri! ti! shpejti! dhe ti! mcnjl!hershme !

Mbetemi ne pritje te sugjerimevr ruaja lidhur me mi!nyri!n dhe hapat e ml!tejsh!!m qi! duhet ti! ndjekim sl! bashku!

Me respekt, Alban Xhaferi