Tatimet vendosin masën e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit KF Tirana. Vendimi është publikuar në “QKB”, me numrin e çështjes, CN-147857-07-23. Nga dita e depozitimit deri në pagimin e detyrimeve KF Tirana e ka të pamundur të tjetërsojë pasuritë e saj.

“Arsyet e hapjes së çështjes: depozitimi i kërkesës nr. 31910 Prot, datë 23.06.2023, për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve tatimore të Papaguara Rajoni Qendror ku është kërkuar:

Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Klubi i Futbollit Tirana sh.a.”, pajisur me NUIS (NIPT) L12220027I, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti”, shkruhej në vendimin e QKB-së.

Gjithsesi, një vendim i tillë nuk është alarmant, pasi bëhet fjalë për mospagim detyrimesh tatimore, që çdo tatimpagues mund t’i shlyejë edhe duke bërë një marrëveshje me organin tatimor. Kjo është një praktikë e zakonshme e organeve tatimore, derisa të vjelin të gjitha detyrimet e prapambetura që KF Tirana ka ndaj shtetit.